Умовний оператор

Алгоритми, в яких пропонується виконання ті чи інші послідовності дій в залежності від деяких умов, називаються алгоритмами з розгалуженням.

Для реалізації таких алгоритмів в мовах програмування існують спеціальні засоби. В Pascal такими засобами є умовний оператор і оператор варіанту. Кожен умовний оператор передбачає виконання однієї з двох дій в залежності від істинності деякої умови.

Умовний оператор може використовуватися в повній або скороченій формі.

Схема умовного оператора.

 • if (умова)
  • then
   • оператор_А
  • else
   • оператор_B;

A та B – деякі оператори.

Скорочена схема умовного оператора.

 • if (умова)
  • then
   • оператор_А;

Ключові слова, які використовуються в умовному операторі, мають наступний сенс:

if – якщо, then – то, else – інакше.

Умовою в умовному операторі може бути будь-який вираз логічного типу, тобто вираз, який може приймати одне з двох значень: True, False.

Найпростішими логічними виразами є вирази відносин, в Pascal використовуються наступні позначення відносин:

 • = – дорівнює;
 • <> – не дорівнює
 • > – більше;
 • < – меньше;
 • >= – більше або дорівнює;
 • <= – меньше або дорівнює.

Приклад: скласти програму обчислення значення функції:

у =
{
x, при x < 0
x2, при x = 0
 • program First_Function;
 • var
  • x, y: real;
 • begin
  • wrile (' ввести значення x: ');
  • read (x);
  • if (x < 0)
   • then
    • y := x
   • else
    • y := Sqr(x);
  • writeln ('y = ', y);
 • end.

Логічні операції.

Логічні вирази (умови) можуть складатися з декількох частин. При цьому різні їх частини, також є логічними виразами (простими або складеними), які з’єднуються один з одним за допомоги наступних логічних операцій:

 • not – заперечення (не);
 • and – кон’юнкція або логічне множення (і);
 • or – диз’юнкція або логічне додавання (або).

Приклад:

 • not(Odd(x));
 • (a > 10) and (a < 20);
 • (y = 2) or (y = 3);

При обчисленні значень логічних виразів дотримуються наступного порядку дій:

 1. Обчислюються значення логічних функцій;
 2. Обчислюються результати операцій порівняння;
 3. Обчислюються логічні операції в послідовності:

not ———–> and ———–> or

 1. not (не)
  • not False = True
  • not True = False

 2. and (і)
  • True and True = True
  • True and False = False
  • False and True = False
  • False and False = False

 3. or (або)
  • True or True = True
  • True or False = True
  • False or True = True
  • False or False = False

Составний оператор.

В умовному операторі після ключових слів then та else може стояти лише один оператор. Щоб обійти це обмеження, використовують составний оператор.

Составний оператор має наступну структуру:

 • begin
  • оператор_1;
  • оператор_n;
 • end;

Ключові слова begin і end виконують роль операторних дужок. Тіло будь-якої програми є один складений оператор. Составний оператор можна поміщати в будь-якому місці програми, де за правилами мови Pascal можна використовувати тільки один оператор, а за умовою задачі потрібно кілька.

Умовний оператор, при використанні його в структурі складеного оператора, виглядає наступним чином:

 • if (умова)
  • then
   • begin
    • оператор_1;
    • оператор_n;
   • end
  • else
   • begin
    • оператор_n+1;
    • оператор_n+m;
   • end;

Вкладені умови.

В умовному операторі, в якості оператора_А і оператора_В в Pascal дозволяється використовувати будь-які оператори, в тому числі і умовні.

Таким чином, в Паскалі можливо вкладення умовних операторів по одній з наступних схем:

  • if (умова_1)
   • then
    • if (умова_2)
     • then
      • оператор_1
     • else
      • оператор_2
   • else
    • оператор_3;
  • if (умова_1)
   • then
    • оператор_1
   • else
    • if (умова_2)
     • then
      • оператор_2
     • else
      • оператор_3;
  • if (умова_1)
   • then
    • if (умова_2)
     • then
      • оператор_1
     • else
      • оператор_2
   • else
    • if (умова_3)
     • then
      • оператор_3
     • else
      • оператор_4;

Приклад: скласти програму обчислення значення функції:

у =
{
x, при x < 0
0, при 0 <= x < 1
x2, при x = 0
 • program Next_Function;
 • var
  • x, y: real;
 • begin
  • wrile ('ввести значення x:');
  • read (x);
  • if (x < 0)
   • then
    • y := x
   • else
    • if (x < 1)
     • then
      • y := 0
     • else
      • y := 2 * x;
  • writeln ('y = ', y);
 • end.